Algemene voorwaarden Torfs webshop

Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website. Toch liever iets korter en eenvoudiger? Dan verwijzen we je graag door naar onze "veelgestelde vragen" pagina. Neem zeker contact op met onze online klantendienst als je hierna nog met vragen zit.

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van de NV L. TORFS met ondernemingsnummer 0404.054.092 en maatschappelijke zetel te 9100 St. Niklaas, Industriepark-West 50 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Torfs wordt geplaatst via www.torfs.be.

De website van de NV TORFS  werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuur werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek ‘ Veelgestelde vragen ‘.

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.schoenentorfs.nl.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van de Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van de boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst. Hierna wordt met ‘klant’ of ‘klanten’ enkel de consument of de consumenten bedoeld.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de online klantendienst voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek ‘ contacteer ons ‘, of via e-mail aan webshop@schoenentorfs.nl of op het telefoonnummer +32 (0)3 776 00 00. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Voor levering in Nederland zijn de prijzen inclusief leveringskosten. Indien de klant wil geleverd worden in een ander land dan Nederland dient de bestelling te worden geplaatst op ‘www.torfs.be’, waar dan specifieke leveringskosten gelden.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Ideal, PayPal, MasterCard, Visa, American Express, overschrijving.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen). Indien wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag het te betalen prijs overschrijdt, dan ontvang je een bon met het resterende bedrag bij de verzendbevestigingsemail van jouw bestelling (moment dat we artikel naar je toesturen). Deze bon blijft een jaar geldig en dit zowel online als in onze winkels.

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering

Leveringen op de www.schoenentorfs.nl site zijn enkel mogelijk in Nederland. Voor de levering in andere landen moeten bestellingen geplaatst worden op de www.torfs.be site.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in Nederland (op het door de klant opgegeven adres) of door ophaling in een Torfswinkel naar keuze in België. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

De klant die kiest voor afhaling in een Torfswinkel ontvangt bij het afhalen een voordeelbon. In de andere gevallen neemt de verkoper de verzendingskosten op zich voor levering.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost. Via het daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost. Onze leveringen worden dagelijks opgehaald door bpost en rechtstreeks naar het sorteercentrum van Post.NL gebracht in Amsterdam. Post.NL zal de levering dus bij jou aan huis/of op het werk brengen. De klant die kiest voor levering in een Torfswinkel ontvangt een ontvangstbevestiging via e-mail van zodra de zending is toegekomen in de gewenste winkel.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in Nederland.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

6. Retour

Overeenkomstig artikel 230o, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in één van de Torfswinkels. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt  naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: NV TORFS, Afschrijverslaan 2, 9140 Temse.

Het modelformulier voor herroeping kan hier worden gedownload.

Terugzending vanuit Nederland is kosteloos, mits door de verkoper een gepersonaliseerd retourlabel wordt opgemaakt dat op uitdrukkelijk verzoek van de klant bij de online klantendienst via mail kan worden bekomen.

Dit bekomen retourlabel moet op de buitenkant van de doos worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in een PostNL-punt en op kosten van de verkoper verzonden. Voor elke andere wijze van terugzenden, staat de klant zelf in voor alle kosten. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst onder voorbehoud van wat is bepaald onder 3.

7. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Torfs NV, Industriepark-West 50 9100 St. Niklaas of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar webshop@schoenentorfs.nl.

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de online klantendienst binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 7. De kosten van verzending vanuit Nederland (mits een gepersonaliseerd label wordt opgemaakt zoals hoger omschreven onder 7) vallen ten laste van de verkoper. Voor verzending via andere wijzes, staat de klant zelf in voor de kosten.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

8.  Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de online klantendienst van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

11. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst gesloten via www.schoenentorfs.nl is onderworpen aan de bepalingen van het Nederlandse recht. In geval van een geschil kan de klant terecht bij de geschillencommissie via het ODR-platform.

Deze schoenen / accessoires heb je reeds bekeken

Live
chat